Polityka prywatności strony internetowej autoglob.pl

W związku z wejściem dnia 25.05.2018 nowej ustawy o Rozporządzeniu Ogólnym o
Ochronie Danych (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r.) informujemy, że:
AUTOGLOB KAMIL ŚLIWKA jest uważany za administratora
danych osobowych, które zbiera i przetwarza zgodnie z niniejszą Polityką
prywatności. W niniejszym dokumencie znajdziesz ponadto informacje o
wykorzystaniu plików cookies i innych technologiach śledzących w związku z
korzystaniem z naszej strony internetowej.
Administratorem niniejszej strony oraz administratorem danych osobowych jest:

AUTOGLOB KAMIL ŚLIWKA

Adresul. Powstańców 14
05-091 Ząbki, Mazowieckie
NIP125-16-22-113
REGON146811432


Ochrona danych odbywa się zgodnie z wymogami powszechnie obowiązujących
przepisów prawa, a ich przechowywanie ma miejsce na zabezpieczonych serwerach.
Szanujemy prawo do prywatności i dbamy o bezpieczeństwo danych. W tym celu
używany jest m.in. bezpieczny protokół szyfrowania komunikacji SSL.
Gwarantujemy poufność wszelkich przekazanych nam danych osobowych.
Zapewniamy podjęcie wszelkich środków bezpieczeństwa i ochrony danych
osobowych wymaganych przez przepisy o ochronie danych osobowych. Dane
osobowe są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed
dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione. Dane osobowe
przetwarzane są wyłącznie na terytorium Unii Europejskiej.
W razie jakichkolwiek wątpliwości lub dodatkowych pytań związanych z niniejszym
dokumentem (polityką prywatności, informacjami o cookies, regulaminem) możesz
skontaktować się z nami, wysyłając wiadomość z formularza kontaktowego lub
bezpośrednio na adres mailowy serwis@autoglob.pl


Ochrona danych odbywa się zgodnie z wymogami powszechnie obowiązujących
przepisów prawa, a ich przechowywanie ma miejsce na zabezpieczonych serwerach.
Szanujemy prawo do prywatności i dbamy o bezpieczeństwo danych. W tym celu
używany jest m.in. bezpieczny protokół szyfrowania komunikacji SSL.
Gwarantujemy poufność wszelkich przekazanych nam danych osobowych.
Zapewniamy podjęcie wszelkich środków bezpieczeństwa i ochrony danych
osobowych wymaganych przez przepisy o ochronie danych osobowych. Dane
osobowe są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed
dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione. Dane osobowe
przetwarzane są wyłącznie na terytorium Unii Europejskiej.
W razie jakichkolwiek wątpliwości lub dodatkowych pytań związanych z niniejszym
dokumentem (polityką prywatności, informacjami o cookies, regulaminem) możesz
skontaktować się z nami, wysyłając wiadomość z formularza kontaktowego lub
bezpośrednio na adres mailowy serwis@autoglob.pl

 1. Czyje dane osobowe są przez nas zbierane?
   użytkowników naszej strony internetowej;
   naszych Klientów, dostawców oraz parterów biznesowych;
   wykonawców;
   pracowników;
   konsumentów;
   osób, które kontaktują się z nami w jakikolwiek sposób;

 kandydatów do pracy.

 1. W jaki sposób zbieramy dane osobowe?
   poprzez wypełnienie formularza kontaktowego na stronie;
   poprzez kontakt telefoniczny z nami;
   poprzez bezpośrednie odwiedzenie naszego biura;
   podczas składania u nas zamówienia;
   podczas kontaktowania się z nami za pośrednictwem mediów
  społecznościowych, aplikacji lub podobnych technologii;
 2. Jakie dane osobowe zbieramy i przetwarzamy?
  Możemy gromadzić i przetwarzać Twoje następujące dane osobowe: imię i nazwisko,
  płeć, stanowisko w firmie, wykształcenie, wizerunek, adres e-mail, numer telefonu,
  adres firmowy lub domowy i inne dane kontaktowe, zainteresowania, historię
  komunikacji z Tobą (w tym notatki z rozmów i spotkań) oraz informacje finansowe. W
  momencie korzystania z naszej strony internetowej, technologie śledzące zbierają
  pewne dane statystyczne, które wysyłane są przez przeglądarkę do naszej witryny.
  Obejmuje to informacje takie jak adres IP, rodzaj przeglądarki oraz systemu
  operacyjnego, język i ustawienie strefy czasowej, czasy dostępu i adresy
  odsyłających stron internetowych.
 3. Cele, dla których zbieramy i przetwarzamy Twoje dane osobowe:
   pragniemy zapewnić Ci informacje na tematu usług oraz produktów z naszej
  oferty;
   udzielanie odpowiedzi na Twoje zapytania;
   prowadzenia działań marketingowych i analitycznych;
   wysyłka e-maili i newsletterów;
   pomoc online;
   powiadamiania Cię o wszelkich zmianach w usługach i produktach w naszej
  ofercie;
   udzielania gwarancji oraz rozpatrywania reklamacji;
   umożliwienia Ci udziału w promocjach i konkursach;
   poprawa naszych usług oraz produktów;
   umożliwienia zgłaszania problemów z naszym serwisem;
   przestrzegania obowiązujących przepisów i regulacji;

 zbieramy również dane w celach rekrutacyjnych;
 oraz w innych celach związanych z naszą działalnością gospodarczą, w tym
negocjowanie, zawieranie i realizacja umów.

 1. Podstawa prawna zbierania i przetrzymywania Twoich danych
  osobowych:
  W związku z obowiązującymi przepisami prawa dotyczącymi ochrony danych
  osobowych jesteśmy zobowiązani do określenia podstawy prawnej przetwarzania
  Twoich danych osobowych. Zgodnie z celami przetwarzania danych osobowych,
  opisanymi powyżej, podstawą prawną dla nas do przetwarzania danych osobowych
  będzie zazwyczaj jedna z następujących okoliczności:
   Twoja zgoda;
   wykonanie umowy, którą zawarliśmy z Tobą lub innymi osobami;
   uzasadniony interes prawny naszej firmy lub naszych partnerów biznesowych
   zgodność z przepisami prawa.
 2. Cele udostępniania Twoich danych osobowych:
  Twoje dane osobowe mogą być udostępniane:
   osobom trzecim, w tym organom państwowym, dostawcom usług IT oraz
  osobom zaangażowanym przez naszą firmę w celu świadczenia i realizacji
  usług wymaganych i zamówionych przez Ciebie;
   w celu ochrony praw własności intelektualnej dotyczących  materiałów
  wyświetlanych na naszej stronie internetowej lub w inny sposób;
   w celu uzyskania porady prawnej lub innej profesjonalnej porady;
   w celu reagowania na wniosek prawny lub wypełnianie obowiązków prawnych;
   w celu prawidłowego rozliczenia wystawionych przez nas faktur, rachunków,
  paragonów oraz innych dokumentów księgowych; wszystkie wystawione
  faktury uwzględniane są w dokumentacji księgowej, w związku z czym Twoje
  dane w sposób naturalny będą przetwarzane w ramach tej dokumentacji przez
  okres czasu wymagany przez przepisy prawa;
   możemy ujawnić Twoje dane osobowe osobom trzecim w przypadku, gdy
  sprzedajemy, kupujemy lub łączymy jakąkolwiek działalność lub aktywa, w tym
  z potencjalnym sprzedawcą lub nabywcą takiej firmy lub aktywów.
   za Twoją zgodą możemy ujawnić Twoje osobowe stronom trzecim, które
  oferują produkty, które mogą Cię zainteresować. Firmy te mogą następnie
  skontaktować się z Tobą bezpośrednio w sprawie produktów lub
  przykładowych ofert, spersonalizowanych ofert i informacji lub poprosić o
  opinię na temat produktów i programów, które mogą Cię zainteresować

(ponieważ nasza firma działa zgodnie z wcześniejszymi wyjaśnieniami
możemy udostępniać dane osobowe przesłane nam przez dowolną z
powiązanych z nami firm. Podmioty te są zobowiązane do zachowania
poufności danych użytkownika i nie mogą z niego korzystać w jakimkolwiek
celu innym niż cele określone w niniejszej Polityce prywatności.)
 możemy umożliwiać użytkownikom zostawianie na stronie wpisów, komentarzy
lub recenzji. Jeśli zdecydujesz się przesłać nam takie informacje, przesłane
przez Ciebie informacje mogą być ogólnie dostępne. Informacje udostępniane
w tych obszarach mogą być odczytywane, gromadzone i wykorzystywane
przez inne osoby, które uzyskują do nich dostęp.
 możemy zostać poproszeni o udostępnienie Twoich danych osobowych w celu
zastosowania się do nakazu sądowego, wykonania prawa lub procesu
prawnego, w tym do odpowiedzi na wnioski rządowe lub regulacyjne.
Ujawnienie może również być konieczne, jeśli mamy powody, aby sądzić, że
ujawnienie jest niezbędne do identyfikacji, kontaktu lub wszczęcia
postępowania w celu wyegzekwowania wszelkich praw naszej firmy, w tym
przeciwko Tobie lub osobie trzeciej, w związku z windykacją należności lub
naruszenia warunków umowy. Możemy udostępniać dane osobowe w celu
ochrony bezpieczeństwa naszej firmy, naszych klientów lub innych stron; a
także w celu zapobiegania naruszenia naszych praw lub mienia, prawi i mienia
innego administratora danych osobowych lub gdyby ktokolwiek inny mógł
zostać pokrzywdzony w ten sposób.

 1. Bezpieczeństwo Twoich danych osobowych:
  Nasza firma podejmuje uzasadnione techniczne i organizacyjne środki
  bezpieczeństwa w celu ochrony Danych osobowych przed przypadkowym lub
  bezprawnym zniszczeniem, przypadkową utratą i nieuprawnionym dostępem,
  zniszczeniem, niewłaściwym użyciem, modyfikacją lub ujawnieniem.
 2. Okres przechowywania danych osobowych:
  Twoje dane będą przechowywane tak długo, jak ich potrzebujemy do celów
  określonych w niniejszej Polityce prywatności. Okres ten będzie różny w zależności
  od Twoich kontaktów i współpracy z nami. Na przykład, gdy skorzystasz z naszych
  usług, zachowamy zapis Twoich danych potrzebnych do fakturowania, podatków,
  gwarancji. Możemy również prowadzić korespondencję mailową w różnych sprawach
  jak np. przedstawienie oferty, zawieranie umów, kwestie reklamacji. Jeżeli nie
  będziemy już potrzebować Twoich informacji usuniemy je. Natomiast nawet jeżeli
  zrezygnujesz z otrzymywania od nas informacji marketingowych, zachowamy Twój
  adres e-mail, aby wykluczyć go z list marketingowych.
 3. Twoje prawa, uzyskiwanie dostępu i poprawianie danych osobowych:

Obowiązujące przepisy prawne dotyczące ochrony danych dają osobom fizycznym
konkretne uprawnienia w kontekście danych osobowych, które przetwarzają firmy. W
związku z tym jeśli chcesz: uzyskać kopię danych osobowe, które posiadamy o
Tobie; lub sprostować, usunąć lub ograniczyć przetwarzanie danych osobowych o
Tobie, wyślij wiadomość za pośrednictwem naszego formularza kontaktowego lub
bezpośrednio na adres mailowy serwis@autoglob.pl
Jeśli zdecydujesz, że nie chcesz otrzymywać od nas informacji handlowych pocztą
elektroniczną, telefonicznie lub pocztą tradycyjną, możesz zrezygnować z
otrzymywania takich wiadomości kontaktując się z nami pod adresem mailowym
serwis@autoglob.pl
Utrzymywanie dokładnych i aktualnych informacji jest bardzo ważne. Niedokładne lub
niekompletne informacje mogą wpłynąć na naszą zdolność do dostarczania
odpowiednich usług dla Ciebie. Daj nam znać o wszelkich zmianach, które mogą być
wymagane w przypadku danych osobowych za pomocą naszego formularza
kontaktowego.
W związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych, przysługują Ci
następujące uprawnienia:
 prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania,
usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
 prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
 prawo do przenoszenia danych,
 prawo do cofnięcie zgody na przetwarzanie danych osobowych w określonym
celu, jeżeli uprzednio wyraziłeś taką zgodę,
 prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Urzędu Ochrony Danych
Osobowych) w związku z przetwarzaniem przez nas danych.
Powyższe uprawnienia możesz realizować zgodnie z zasadami opisanymi w art. 16 –
21 RODO.

 1. Pliki cookies oraz inne technologie śledzące:
  Cookies są to niewielkie informacje tekstowe, przechowywane na Twoim urządzeniu
  końcowym (np. komputerze, tablecie, smartfonie), które mogą być odczytywane
  przez nasz system teleinformatyczny. Cookies:
   zapewniają prawidłowe funkcjonowanie niniejszej strony,
   poprawiają szybkość i bezpieczeństwo korzystania z niniejszej strony,
   ulepszają funkcje dostępne dla Ciebie na stronie,
   korzystają z narzędzi analitycznych i marketingowych,
   pozwalają na wyświetlanie na stronach filmy z serwisu YouTube,
   zapewniają funkcje społecznościowe.

Podczas pierwszej wizyty na stronie wyświetlana jest Ci informacja na temat
stosowania przez nas plików cookies. Zaakceptowanie i zamknięcie tej informacji
oznacza, że wyrażasz zgodę na wykorzystywanie plików cookies zgodnie z
postanowieniami niniejszej Polityki prywatności. Zgodę zawsze możesz wycofać,
usuwając pliki cookies oraz zmieniając ustawienia plików cookies w Twojej
przeglądarce. Proszę jednak pamiętać, że wyłączenie plików cookies może
powodować trudności w korzystaniu ze strony, jak również z wielu innych stron
internetowych, które stosują cookies.
Wykorzystujemy cookies do śledzenia statystyk strony, takich jak liczba osób
odwiedzających, rodzaj systemu operacyjnego i przeglądarki internetowej
wykorzystywanej do przeglądania strony, czas spędzony na stronie, odwiedzone
podstrony etc. Korzystamy w tym zakresie z narzędzia Google Analytics. Zbierane w
tym zakresie informacje są całkowicie anonimowe i nie pozwalają na Twoją
identyfikację. W tym celu wykorzystywane są pliki cookies firmy Google LLC
dotyczące usługi Google Analytics.
Korzystanie z usług Google Analytics wiąże się z zaimplementowaniem w kodzie
naszej strony udostępnionego przez Google kodu śledzącego (tzw. tracking code).
Kod ten bazuje na plikach cookies, ale może wykorzystywać również inne
technologie śledzące.
Możesz odwiedzać nasze strony internetowe bez informowania nas, kim jesteś lub
ujawniania swoich danych osobowych. Jednak nasza firma i firmy świadczące usługi
na rzecz lub w naszym imieniu mogą wykorzystywać różne technologie, takie jak pliki
cookie i pikseli zliczających (piksel 1 x 1), w celu gromadzenia danych
nieosobowych, które będą dla nas widoczne po Twojej wizycie. Wyraźnie poprosimy
Cię o zgodę na używanie plików cookie w naszej witrynie. Pliki cookie są używane do
zbierania ogólnych danych statystycznych na temat naszej strony, takich jak ilość
odwiedzin. Możesz kontrolować używanie plików cookie w przeglądarce (odwiedź
stronę http://wszystkoociasteczkach.pl/ aby dowiedzieć się więcej); jednak w
przypadku odrzucenia plików cookies niektóre lub wszystkie możliwości korzystania z
naszej witryny mogą zostać ograniczone.
Dane nieosobowe to informacje, które dotyczą Ciebie, ale nie pozwalają Cię
zidentyfikować jako konkretnej osoby, bezpośrednio lub pośrednio. Te dane to typ
przeglądarki, adres URL poprzedniej strony internetowe, którą odwiedziłeś,
połączenie internetowe, urządzenie którego używasz aby uzyskać dostęp do naszej
strony internetowej itp. Nasza firma bezpośrednio lub za pośrednictwem osób
trzecich, może automatycznie zbierać określone dane nieosobowe w czasie gdy
korzystasz z naszej strony internetowej. Możemy również zbierać dane nieosobowe,
które dobrowolnie przekazujesz, takich jak informacje zawarte w odpowiedzi na
kwestionariusz lub ankietę.

 1. Zmiana oraz aktualizacja niniejszej Polityki prywatności:
  Zastrzegamy sobie prawo do zmiany niniejszej Polityki prywatności w dowolnym
  momencie poprzez publikację jej na naszej stronie internetowej. Twoim obowiązkiem

jest zapoznanie się polityką prywatności za każdym razem, gdy przesyłasz nam
informacje lub składasz zamówienie.

 1. Media społecznościowe:
  Nasza strona może również zawierać wtyczki mediów społecznościowych i
  formularze kontaktowe, takie jak wtyczki Facebook czy Twitter itd.. Te
  funkcjonalności mogą zbierać adres IP użytkownika, informacje o odwiedzanych
  stronach w naszej witrynie i instalować na Twoim komputerze plik cookie, aby ta
  funkcja działała prawidłowo. Media społecznościowe i formularze kontaktowe mogą
  być obsługiwane przez osoby trzecie. Zapoznaj się z polityką prywatności firm, która
  je dostarczają.
 2. Logi serwera:
  Korzystanie ze strony wiąże się z przesyłaniem zapytań do serwera, na którym
  przechowywana jest strona. Każde zapytanie skierowane do serwera zapisywane
  jest w logach serwera.
  Logi obejmują m.in. Twój adres IP, datę i czas serwera, informacje o przeglądarce
  internetowej i systemie operacyjnym z jakiego korzystasz. Logi zapisywane i
  przechowywane są na serwerze.
  Dane zapisane w logach serwera nie są kojarzone z konkretnymi osobami
  korzystającymi z serwisu i nie są wykorzystywane przez nas w celu Twojej
  identyfikacji. Logi serwera stanowią wyłącznie materiał pomocniczy służący do
  administrowania stroną a ich zawartość nie jest ujawniana nikomu poza osobami
  upoważnionymi do administrowania serwerem.
 3. Pytania i skargi:
  Jeśli masz problem lub skargę dotyczącą sposobu, w jaki nasza firma wykorzystała
  Twoje dane osobowe, zgłoś to pisemnie na adres mailowy serwis@autoglob.pl
  Jeśli nie jesteś usatysfakcjonowany postępowaniem w sprawie zapytanie lub skargi
  dotyczących Twoich danych osobowych masz prawo zgłosić to Prezesowi Urzędu
  Ochrony Danych Osobowych.